Sluiten
Over Neleman
Thuiswinkel waarborg gecertificeerd
Gecontroleerd biologisch en veganistisch
In optimale samenwerking met de natuur

Terug naar klantenservice

Boekingsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

VITICULTORES NELEMAN, S.L.

C/ San Vicente, 23

Casas del Rey 46310 Venta del Moro Valencia

NIF: B-98037393

Telefoon +34 960 130 320

 

Alle hiervoor genoemde ondernemingen, (hierna VITICULTORES NELEMAN genoemd) verkopen hoteldiensten en verstrekken informatie over bedrijven die zijn gelieerd aan het merk CASA NELEMAN (“CASA NELEMAN”) via de website www.casaneleman.com (de “website”).

De via de website uitgevoerde transactie wordt door een van de vermelde ondernemingen gefactureerd waardoor aldus uitvoering wordt gegeven aan het contract. De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op alle vermelde ondernemingen, waardoor de aanduiding CASA NELEMAN van toepassing is op elk en ieder van deze ondernemingen.

Het gebruik van de website en de aankoop van de diensten (de “diensten”) die hier worden aangeboden, houdt in dat de betreffende gebruikers en/of klanten (hierna gezamenlijk te noemen “gebruiker” of “gebruikers”) de algemene voorwaarden van de overeenkomst, de specifieke koopvoorwaarden en het privacybeleid, dat regelmatig wordt bijgewerkt, aanvaarden. Het is derhalve belangrijk dat de gebruiker deze voorwaarden bij ieder bezoek aan de website leest, waaronder ook de specifieke voorwaarden die gelden voor iedere dienst. Deze laatste dienen ook te worden aanvaard.

Eenvoudig navigeren op de website houdt geen overeenkomst in tussen CASA NELEMAN en de gebruiker. CASA NELEMAN biedt via zijn website informatie over de diensten die de onderneming via de site te koop aanbiedt. De website biedt informatie over de accommodatie (de “accommodatie”) die CASA NELEMAN aanbiedt.

Door toegang en gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden die hieronder worden beschreven (de “voorwaarden”). Het dient daarom aanbeveling deze sectie zorgvuldig te lezen alvorens te beginnen. CASA NELEMAN behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en op ieder moment delen van de voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen alsook om de diensten te wijzigen.

Alle media en technische vereisten die nodig zijn voor toegang tot de website en de diensten zijn uitsluitend voor rekening van de gebruiker, met inbegrip van alle kosten of toeslagen die van toepassing kunnen zijn op de verlening van de diensten.

2. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

CASA NELEMAN is niet aansprakelijk voor enige schade of benadeling die voortvloeit uit de toegang, het gebruik of verkeerd gebruik van de inhoud van de website. Het gebruik van de website vindt plaats voor rekening en onder risico van de gebruiker. CASA NELEMAN noch zijn vertegenwoordigers of agenten zijn verantwoordelijk voor enig verlies of enige benadeling, schade, hetzij direct of indirect, specifieke schade of gevolgschade, die op enigerlei wijze zijn gerelateerd aan of het gevolg zijn van het gebruik van de website of van de informatie die op de site is opgenomen. Door de voorwaarden te aanvaarden wijst de gebruiker uitdrukkelijk iedere claim jegens CASA NELEMAN af die kan voortvloeien uit het gebruik van de website of van de informatie die op de site is opgenomen.

3. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INHOUD

CASA NELEMAN is niet verantwoordelijk voor mogelijke verschillen die kunnen voorkomen tussen de versie van de afgedrukte documenten en de elektronische versie hiervan op de website. De op de website gepubliceerde documenten en afbeeldingen kunnen technische inconsistenties of typografische fouten bevatten. De informatie is onderhevig aan periodieke wijzigingen die CASA NELEMAN op ieder moment kan uitvoeren ter verbetering of wijziging van de diensten die hier worden beschreven. CASA NELEMAN is niet verantwoordelijk voor de juistheid van informatie die niet door de onderneming zelf is samengesteld en wijst iedere verantwoordelijkheid van schade af die door gebruik van deze informatie kan ontstaan.

4. INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze pagina bevat industriële en intellectuele eigendomsrechten van CASA NELEMAN en de NELEMAN Groep en verwijst hierna.

Alle inhoud van deze pagina, zoals teksten, grafieken, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, gegevensverzamelingen en software, is uitsluitend eigendom van de NELEMAN Groep en wordt beschermd door internationale wetgeving inzake auteursrechten.

CASA NELEMAN behoudt het recht wettelijke civiele en/of strafrechtelijke procedures aan te spannen tegen iedere natuurlijke of rechtspersoon en zijn/haar vertegenwoordigers die de bepalingen die in de voorwaarden zijn omschreven schenden, en wel in het bijzonder met betrekking tot de auteursrechten.

De website is niet bedoeld voor de verspreiding, het gebruik of de toegang door personen van rechtsgebieden waarin toegang tot deze site inhoudt dat CASA NELEMAN mogelijk de wetten of regelgeving van dergelijk rechtsgebied schendt.

5. MEERDERJARIGHEID EN HANDELINGSBEVOEGDHEID

De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn (ouder dan 18 jaar of 21 jaar in sommige rechtsgebieden) en de nodige handelingsbevoegdheid te bezitten om de op de website aangeboden diensten te kunnen aanschaffen conform de voorwaarden en dat hij/zij deze voorwaarden volledig begrijpt. In het geval dat aankoop plaatsvindt door een minderjarige, is CASA NELEMAN in geen geval verantwoordelijk voor de kosten en gevolgen die dergelijke aankoop met zich mee kan brengen en deze zijn voor rekening van de minderjarige, zijn/haar ouders of voogd. De verantwoordelijkheid voor toegang tot de website ligt uitsluitend bij de gebruikers.

6. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Eenmaal op de website moet de gebruiker alle aanwijzingen en instructies volgen die voor aankoop van diensten in het aankoopproces zijn opgenomen, waarbij aldus wordt voldaan aan de specifieke voorwaarden en formulieren die voor iedere dienst gelden en waarmee wordt verondersteld dat alle van toepassing zijnde algemene en specifieke voorwaarden zijn gelezen en aanvaard. Door het aanvinken van de acceptatie van de voorwaarden, bevestigt de gebruiker de aankoop bij CASA NELEMAN, de in de reservering opgenomen datums, het gekozen hotel, het aantal hotelkamers en personen en eventuele andere specifieke voorwaarden voor de dienst die in het aankoopproces zijn opgenomen. De gebruiker bevestigt dat de ingevoerde informatie juist en nauwkeurig is; onjuist opgegeven informatie leidt tot annulering van de reservering. Geen enkel hotel aanvaardt vouchers of reserveringsbevestigingen die zijn uitgemaakt op basis van onjuiste informatie. In het geval dat de gebruiker een reservering heeft gedaan met onjuiste informatie, zijn de voor de reservering gemaakte administratieve en verwerkingskosten voor rekening van de gebruiker en deze zal het hotel vergoeden voor de winstderving van de kamers die uiteindelijk niet worden gereserveerd door de gebruiker noch door andere partijen. 

De voorwaarden en de prijs van de gemaakte reservering worden uitdrukkelijk in het aankoopproces vastgesteld, waarbij CASA NELEMAN het recht behoudt de prijzen, met voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker, te wijzigen.

Wanneer de aankoop is gedaan, stuurt CASA NELEMAN de gebruiker per e-mail de toepasselijke afschriften en/of documenten van de specifieke reservering. De onderhavige voorwaarden, specifieke verkoopvoorwaarden van het door de gebruiker gereserveerde tarief en de reserveringsvoucher of -aanvraag, bevatten het geheel aan verplichtingen tussen de partijen.

Geen enkele door de gebruiker gecommuniceerde algemene of specifieke voorwaarde zal deel uitmaken van de onderhavige voorwaarden.

De volgende documenten, in volgorde van belangrijkheid, vormen de contractuele verplichtingen tussen de partijen: de reserveringsvoucher of -aanvraag (waaronder de specifieke voorwaarden en het gereserveerde tarief) en de onderhavige voorwaarden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de reserveringsvoucher en de voorwaarden, is alleen het bepaalde in de reserveringsvoucher van toepassing op de betreffende verplichting.

7. TARIEVEN EN FACTURERING

In de specificatie van het tarief zijn de eindprijs van de aangekochte dienst, de indirecte belastingen en andere toeslagen of belastingen die eventueel van toepassing zijn in het land waar de dienst wordt verleend opgenomen.

Sommige landen heffen bij toegang tot en/of vertrek van hun grondgebied toeslagen die de gebruiker dient te betalen als toerist of bezoeker. Deze toeslagen worden door CASA NELEMAN geïnd en vervolgens afgedragen aan de overheid van het betreffende land. CASA NELEMAN doet al het mogelijke om de gebruiker voorafgaand aan de aankoop te informeren over de betreffende toeslag.

Indien een bepaald land of regio toeslagen invoert die het voor ons onmogelijk maakt om de gebruiker vooraf te informeren, verleent de gebruiker uitdrukkelijk zijn/haar machtiging aan CASA NELEMAN om deze toeslag op de gekozen betaalwijze in rekening te brengen.

De gebruiker accepteert in ieder geval de volledige verantwoordelijkheid voor de toeslagen die in verband met de reis worden opgelegd, zoals haven- en luchthavenbelasting, visums, enzovoorts. Er kan een bedrag van één euro (€ 1) in rekening worden gebracht -of een gelijkwaardige valuta afhankelijk van de dagkoers - op de creditcard van de gebruiker op het moment van aankoop van de reservering ter controle van de werkzaamheid van die betaalwijze. De in rekening gebrachte euro wordt automatisch teruggestort op uw betaalkaart.

CASA NELEMAN zendt gebruikers in geen geval facturen, vouchers of documenten voor reserveringen in afgedrukt formaat. De gebruiker aanvaardt de inzet van de VTICULTORES NELEMAN voor het milieu en daarmee ook de ontvangst van documenten op elektronische wijze.

De prijzen van de reservering van de diensten worden vóór en tijdens de reservering getoond.

De prijzen zijn per kamer, het aantal personen en voor de gekozen datum.

De aan de gebruiker bevestigde prijzen zijn inclusief alle belastingen in de handelsvaluta van het hotel (die in bepaalde gevallen kan verschillen van de plaatselijke valuta van het hotel) en zijn alleen geldig voor de op de website aangegeven periode.

Alle reserveringen, ongeacht hun herkomst, dienen in de valuta van het hotel te worden voldaan, behalve bij specifieke uitzonderingen op aangeven van het hotel.

De wisselkoers voor valuta wordt slechts ter informatie gegeven en nooit op contractbasis. Alleen de valuta die op het moment van de reservering wordt bevestigd, wordt gegarandeerd (als de betreffende valuta verschilt van die van het hotel, zijn de kosten voor het wisselen van het geld voor rekening van de gebruiker).

8. BETAALWIJZEN

CASA NELEMAN geeft op het reserveringsformulier de beschikbare betaalwijze aan. Dit is afhankelijk van het hotel en op basis van de reservering De gebruiker dient de betaling te voldoen middels een van de geboden betaalwijzen.

Afhankelijk van de reservering en het hotel kunnen de volgende betaalwijzen worden geboden:

 • Betaling met creditcard of betaalkaart. Deze betaalwijze kan op de volgende manieren worden uitgevoerd:
  • Betaling van de volledige prijs van de reservering op het moment van bevestiging van de reservering
  • Uitgestelde betaling: Het gehele reserveringsbedrag wordt 7 dagen voor de aankomstdatum in het hotel betaald. Indien de betaling om welke reden dan ook niet plaatsvindt, wordt dit beschouwd als een annulering van de reservering.

Indien betaling via kaarten wordt geaccepteerd, dient de gebruiker bij aankomst in het hotel de kaart te overleggen. Indien de kaart niet wordt overlegd, behoudt CASA NELEMAN het recht om de reservering te annuleren.

 • Betaling met een creditcard die geen eigendom is van de op de reservering vermelde personen: In geval van betaling met een creditcard waarbij de kaarthouder niet dezelfde persoon is als de persoon die in het hotel verblijft, dient de houder aanvullende informatie te verstrekken naast de informatie die tijdens het aankoopproces wordt gevraagd. In het geval deze informatie niet juist wordt verstrekt, moet de betaling in het hotel worden voldaan en als de informatie niet wordt verstrekt, is de reservering ongeldig.
 • Virtuele betaalkaart: Als u betaalt met een virtuele betaalkaart, moet u kunnen aantonen dat u de betaler bent door een e-mail te sturen naar reservas@neleman.es om de gegevens te valideren voordat u aankomt in het hotel en om problemen bij het inchecken te voorkomen.
 • Betaling via Paypal: De gebruiker, indien deze het zo heeft gecontracteerd, kan het bedrag van de reservering via zijn Paypal-account betalen.
 • Betaling ter plaatse: De gebruiker kan de betaling op de bestemming voldoen. Dit kan contant gebeuren of met een creditcard bij aankomst bij het hotel. In dat geval voert de gebruiker als garantie voor de reservering de gegevens van de creditcard van de koper in en in geval van “no show” of wijziging, worden de boetes die op de website staan vermeld door CASA NELEMAN doorberekend. Er wordt geen garantie gegeven dat de betaalwijze die is gebruikt voor de initiële garantie voor de reservering ook voor betaling op bestemming kan worden gebruikt. Contante betalingen dienen te worden gedaan in de valuta van het hotel. Onder de van kracht zijnde wetgeving inzake beperkingen van contante betalingen, zijn betalingen boven de 2.500 euro (of gelijkwaardige valuta op het moment van betaling) niet mogelijk.

9. AANVULLENDE DIENSTEN

De diensten van derden die op de pagina www.casaneleman.esof op andere wijze worden aangeboden en die geen hotelreserveringen betreffen, zoals vluchten, spoorweg- of busvervoer of autoverhuur, worden uitgevoerd door deze derden en op deze diensten zijn de eigen voorwaarden van toepassing van de betreffende externe dienstverlener. CASA NELEMAN is niet verantwoordelijk voor de juiste verlening van de diensten of enige andere inbreng van deze externe dienstverleners, en met name niet met betrekking tot vertragingen, annuleringen of fouten in de gepubliceerde informatie.

10. RESERVERINGEN, ANNULERINGEN EN KLANTENSERVICE

De gebruiker kan de reservering via de website of het callcenter annuleren. Indien de gebruiker zijn reservering wil wijzigen, dient hij contact op te nemen met het callcenter.

De gebruiker kan de reservering via de website of het callcenter wijzigen of annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen voor de ingangsdatum van het verblijf. Bij annulering minder dan 3 dagen voor de ingangsdatum van het verblijf is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan CASA NELEMAN te betalen.

Indien hij een wijziging of annulering uitvoert waaraan kosten zijn verbonden, worden deze kosten direct doorberekend op de kaart die werd verstrekt als garantie tijdens de aankoop.

Onder wijziging wordt het volgende verstaan:

 • Wijziging van de aankomstdatum
 • Verkorten van de aanvankelijk geboekte reservering
 • Wijziging van het aantal geboekte kamers als de reservering zich binnen de annuleringsperiode bevindt die wordt vermeld op de website.

Deze clausules zijn niet geldig voor reserveringen die zijn uitgevoerd met speciale tarieven. In dit geval zijn de respectievelijk vastgestelde voorwaarden van toepassing.

Contact opnemen met CASA NELEMAN voor de aanvraag van informatie, aandragen van voorstellen of indienen van een claim gebeurt middels een formulier dat wordt geactiveerd door op de koppeling Contact opnemen’ te drukken in het onderste gedeelte in het midden van de website of telefonisch via de koppeling ‘Contact met ons opnemen’ rechtsboven op de website.

De gebruiker kan ook direct contact opnemen via de volgende e-mailadressen:

 • Informatie over prijzen en reserveringen: reservas@neleman.es
 • Informatie over hotels: reservas@neleman.es
 • Voorstellen of algemene opmerkingen: reservas@neleman.es
 • Claims na verblijf in een hotel: reservas@neleman.es
 • Voorstellen en opmerkingen over de website: reservas@neleman.es
 • Technische problemen bij gebruik van de website: reservas@neleman.es
 • Problemen met de creditcardbetaling: reservas@neleman.es

11. NO SHOW

Er is sprake van “no show” wanneer een klant zich niet meldt op de begindatum van zijn verblijf in het hotel en zijn reservering niet heeft geannuleerd. In geval van no-show en indien er voor de reservering een creditcard is gebruikt als garantie, zal CASA NELEMAN het in het annuleringsbeleid tijdens de reservering getoonde tarief doorberekenen. Doorberekening vindt plaats op de kaart die de klant heeft verstrekt voor de garantie van de reservering. Het annuleringsbeleid kan per markt en reserveringsdatum variëren. Het betreffende beleid wordt altijd op de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief getoond.

Indien u tijdens de reservering hebt gekozen voor een niet-terugbetaalbaar tarief, bedraagt de boete 100% van het totale bedrag van het verblijf.

CASA NELEMAN informeert de klant over het doorberekende bedrag voor no-show via e-mail middels een “annuleringsbewijs”.

12.VERBLIJF IN HET HOTEL

Bij aankomst in het hotel vormt de voucher altijd de bevestiging van de reservering.

De gebruiker moet bij het inchecken in het hotel de voucher bij zich hebben en deze tonen. De gebruiker accepteert dat als hij dit document niet overlegt, de voorwaarden van de reservering niet kunnen worden gegarandeerd.

De gebruiker verklaart de kamer en de installaties van het hotel naar behoren te gebruiken. Ieder gedrag dat indruist tegen de goede praktijken en de openbare orde kan reden zijn voor het hotel om de gebruiker te vragen het gebouw te verlaten zonder verdere schadevergoeding of terugbetaling van enige toeslagen.

Voor het meenemen van voedsel in het hotel door gebruikers is vooraf een handtekening nodig onder het document ter vrijwaring van aansprakelijkheid dat verkrijgbaar is bij de receptie van het hotel.

13. GELDIGHEID VAN AANBIEDINGEN

De aanbiedingen op de website zijn slechts geldig gedurende de periode dat ze toegankelijk zijn voor de gebruikers voor de aanschaf hiervan via het betreffende aankoopproces.

De prijsopgave op de website is gebaseerd op het geldende tarief voor het land waarvan de gebruiker ingezetene is, waarbij zijn IP-adres als indicatie dient. In het geval een rekenfout optreedt als gevolg van het verschil tussen het IP-adres van de gebruiker en zijn land van herkomst, behoudt CASA NELEMAN het recht de prijsopgave van het systeem te wijzigen met voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

In het geval CASA NELEMAN de reservering annuleert ten gevolge van toeval of overmacht, wordt de reservering zonder verder recht op claims of vergoeding geannuleerd. In voorkomend geval, dient de gebruiker hierover te worden geïnformeerd, indien mogelijk, via hetzelfde medium waarmee de reservering was bevestigd.

14. BEGINSEL VAN INSTANDHOUDING

Als een of meerdere clausules in de voorwaarden gedeeltelijk of in hun geheel nietig of ondoeltreffend worden verklaard, geldt dit slechts voor de betreffende bepaling of voor dat deel dat als zodanig is verklaard, waarbij alle overige voorwaarden van kracht blijven en waarbij de betreffende bepaling deels of in zijn geheel als niet opgenomen wordt beschouwd.

15. BERICHTGEVING

AAlle berichtgevingen, aanmaningen, verzoeken en andere communicaties die met betrekking tot de voorwaarden door de partijen worden gedaan, dienen schriftelijk te gebeuren en worden verondersteld correct opgesteld te zijn bij persoonlijke aflevering ervan of bij verzending via de reguliere post aan het adres van de andere partij of naar diens e-mailadres.

16. RECHTSGEBIED EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Op ieder geschil dat als gevolg van het gebruik van de website optreedt, is de Spaanse wetgeving van toepassing en zal worden voorgelegd aan de gerechtshoven van Palma de Mallorca.

 

 

- Augustus 2020 –

Privacyverklaring van CASA NELEMAN

Door onze diensten te gebruiken, vertrouwt u ons uw gegevens toe. Wij begrijpen dat dat een grote verantwoordelijkheid is en wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat u er de controle over heeft.

Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze verzamelen, met wie we ze delen, hoelang we ze bewaren, wat de legitieme basis is voor de verwerking en hoe we ze beschermen. Ook informeren we u welke rechten u heeft over deze gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen als u twijfels of vragen heeft over de privacy van uw gegevens.

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking?

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van CASA NELEMAN, inclusief alle aanbiedingen op de website en op alle sites en mobiele applicaties van CASA NELEMAN, alsook de verleende diensten in ons Call Center.

Door het lezen en accepteren van deze Privacyverklaring is de gebruiker geïnformeerd over de wijze waarop CASA NELEMAN de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt welke worden verkregen via de website www.casaneleman.es en elke andere website op naam van CASA NELEMAN (hierna: „de websites“), via de apps van CASA NELEMAN (hierna: „apps“), alsook de gegevens via verbinding en navigatie via de website (hierna: „navigatie“) en alle gegevens die de gebruiker CASA NELEMAN in de toekomst kan verstrekken via het Verblijfscontract of elk ander medium dat via ons Call Center ter beschikking wordt gesteld.

De gebruiker dient deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen, deze is op duidelijke en eenvoudige wijze opgesteld om het begrip ervan te bevorderen, en in vrijheid en vrijwillig bepalen of hij/zij zijn/haar persoonsgegevens of die van derden wil verstrekken aan CASA NELEMAN.

Alle behandelingen die worden uitgevoerd op onze websites, het callcenter en elke andere uitwisseling van informatie met onze klanten via de websites die eigendom zijn van VITICULTORES NELEMAN S.L. verantwoordelijk zijn voor de behandelingen..

Met welk doel verwerken wij de gegevens die u ons verstrekt?

 De doelen van de verwerking van uw gegevens door CASA NELEMAN zijn afhankelijk van het verzoek en de functionaliteit van de gebruiker:

1. Wanneer u contact met ons opneemt om een reservering te realiseren in onze hotels, via de website of via het Call Center:

 • Het uitvoeren van de reserveringen waarom de gebruiker heeft verzocht via de website of via ons Call Center.
 • Het versturen van de bevestiging en documentatie met betrekking tot de gerealiseerde reservering.
 • In het geval hiervoor instemming is gegeven, het versturen van commerciële communicaties door CASA NELEMAN.
 • In het geval hiervoor instemming is gegeven, het herstellen van de uitgevoerde zoekopdracht.
 • Het uitvoeren van reserveringen met „Offerte op maat“ voor groepen en stimuleringsmaatregelen.
 • Het beter voldoen aan de verwachtingen en het verhogen van de tevredenheidsgraad door het feliciteren met uw verjaardag.

2. Wanneer u contact met ons opneemt voor het beheer van uw reservering:

 • Het beheren van verzoek om toegang tot, wijziging van en annulering van de reserveringen die aangevraagd zijn door de gebruiker aan CASA NELEMAN via de sectie „Mijn reservering beheren“ of via ons Call Center.
 • Het beheren van andere gegevens die door de gebruiker verstrekt zijn in open velden van de formulieren op de website (het veld Opmerkingen waar alleen de voorkeuren kunnen worden aangegeven voor de geselecteerde bestemming en hotel: type kamer, speciale wensen...).
 • Het beantwoorden van de aanvraag van de gebruiker aan CASA NELEMAN.
 • Toegang tot de reservering via de referentienummer, e-mail en hotel (Beheer reservering).
 • Toegang tot de reservering via de gegevens van de gast en zijn/haar e-mailadres.

3. Wanneer u zich aanmeldt voor onze Nieuwsbrief:

 • Het beheren van de aan- en/of afmelding van de Nieuwsbrief, commerciële communicaties over ons verblijven, aanbiedingen en andere diensten van onze organisatie, aanmelding via de specifieke formulieren op onze website.

4. Wanneer u deelneemt aan publicaties op onze blog:

 • Het beheer van de publicatie van uw opmerkingen op onze websites.
 • In geval dit nodig is, het uitvoeren van een inhoudscontrole van berichten van de gebruikers en het eventueel verwijderen van inhoud die niet voldoet aan de toepasselijke voorwaarden van de criteria van CASA NELEMAN.

5. Wanneer u met ons communiceert via sociale media:

 • Het beheren van de publicatie van uw opmerkingen op gemeenschappelijke plaatsen van Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube en WeChat, Weibo, Youku, zowel in de openbare ruimtes als via persoonlijke berichten die ons gestuurd heeft.
 • Het organiseren van prijsvragen op Facebook.
 • In het geval hiervoor instemming is gegeven, het versturen van commerciële communicaties door CASA NELEMAN.
 • In geval dit nodig is, het uitvoeren van een inhoudscontrole van berichten van de gebruikers en het eventueel verwijderen van berichten met inhoud die niet voldoet aan de toepasselijke voorwaarden van deze Privacyverklaring.
 • Wanneer u zich aanmeldt als influencer: het beheren van de benodigde gegevens om deel uit te kunnen maken van ons team.

6. Wanneer u een offerte voor evenement verzoeken::

 • Het beheren van de door de gebruiker aangevraagde reserveringen via de websites of via ons Call Center.
 • Het versturen van de bevestiging en documentatie met betrekking tot de gerealiseerde reservering.
 • In het geval hiervoor instemming is gegeven, het versturen van commerciële communicaties door CASA NELEMAN.

7. Wanneer u met ons contact opneemt met betrekking tot een incident of klacht:

 • Het beheren van uw verzoek en oplossing van het incident of de klacht via onze afdeling Nazorg Klantenservice.

8. Wanneer u met ons communiceert via onze webpagina, sociale netwerken of andere communicatiekanalen van NELEMAN:

 • Uitvoering van een marktstudie.
 • Om zijn gebruikers persoonlijkere diensten te kunnen aanbieden worden profielen opgesteld op basis van gegevens die worden verkregen van de gemaakte verkopen aan de gebruikers. Hierdoor kan NELEMAN ook tegemoet komen aan de vakantievoorkeuren, reisgeschiedenis, enzovoorts van gebruikers.
 • De gegevens die in deze profielen worden gebruikt hadden ook van de algemene gegevens van de gebruiker in het hotel waar deze verblijft kunnen worden verkregen of van externe bronnen (bijvoorbeeld internet, sociale netwerken) en van het contact met de gebruiker in de door NELEMAN gebruikte communicatiekanalen.
 • Deze informatie is vooral nuttig voor NELEMAN om zijn gebruikers gepersonaliseerde producten te kunnen aanbieden op basis van de door hen getoonde commerciële interesse bij het gebruik van de diensten die door de hotels worden aangeboden. Op deze wijze wordt de gebruikerservaring van zowel de verlening van de aangevraagde dienst als van toekomstige contracten verbeterd.

Op de verwerkte gegevens op onze websites voeren wij analyses uit met betrekking tot het gebruik van onze websites en de voorkeuren en het gedrag van de gebruikers zodat wij inhoud kunnen tonen die aan hun wensen voldoen.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt CASA NELEMAN?

CASA NELEMAN kan de volgende gegevens van de gebruiker verwerken voor het verlenen van onze diensten en voor de functionaliteit van de gebruiker:

1. Wanneer u contact met ons opneemt om een reservering te realiseren in onze hotels, via de website of via het Call Center:

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, identiteitsbewijs (vervaldatum en nationaliteit), geboortedatum, adres en nationaliteit.
 • Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer.
 • Locatiegegevens: land van herkomst en provincie
 • Gegevens van uw verzoek.
 • In het geval van inschrijving via de website, de navigatiegegevens: IP-adres en variabelen om de navigatiesessie te volgen via cookies.
 • In het geval van raadpleging van ons Call Center: de opnamen door ons personeel.

2. Wanneer u contact met ons opneemt voor het beheer van uw reservering.

 • • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, identiteitsbewijs (vervaldatum en nationaliteit), geboortedatum, adres en nationaliteit.
 • Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer.
 • Locatiegegevens: land van herkomst en provincie
 • Gegevens van uw verzoek.
 • In het geval van inschrijving via de website, de navigatiegegevens: IP-adres en variabelen om de navigatiesessie te volgen via cookies.

3. Wanneer u zich aanmeldt voor onze Nieuwsbrief.

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam.
 • Contactgegevens: e-mailadres.
 • Locatiegegevens: land van herkomst en provincie:
 • Navigatiegegevens: IP-adres en variabelen om de navigatiesessie te volgen via cookies.

4. Wanneer u deelneemt aan publicaties op onze blog.

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam.
 • Contactgegevens: e-mailadres.
 • Navigatiegegevens: IP-adres en variabelen om de navigatiesessie te volgen via cookies.

5. Wanneer u met ons communiceert via sociale media.

 • Bij deelname aan prijsvragen op Facebook verwerken we uw gegevens zoals voor- en achternaam, land, e-mailadres. Bij deze gelegenheden worden duidelijk de gebruikersvoorwaarden aangegeven.
 • En elk ander geval van communicatie met de gebruiker via media van derden, zullen zijn/haar gegevens niet worden opgenomen in onze informatiesystemen.
 • Wanneer u zich aanmeldt als influencer worden uw basisgegevens, uw gegevens in de sociale media, contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) en gegevens over uw volgers (contentcategorieën, markten en landen van invloed) verwerkt.

6. Wanneer u een offerte voor evenement verzoeken::

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, identiteitsbewijs (vervaldatum en nationaliteit), geboortedatum, adres en nationaliteit.
 • Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer.
 • Locatiegegevens: land van herkomst en provincie:
 • In het geval van inschrijving via de website, de navigatiegegevens: IP-adres en variabelen om de navigatiesessie te volgen via cookies.
 • Navigatiegegevens: IP-adres en variabelen om de navigatiesessie te volgen via cookies.

7. Wanneer u met ons contact opneemt met betrekking tot een incident of klacht.

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, identificatiebewijs, geboortedatum, adres en nationaliteit.
 • Persoonsgegevens: geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer.
 • Transacties van goederen en diensten van CASA NELEMAN: aangeschafte producten en diensten. Informatie met betrekking tot uw klacht.
 • In het geval van inschrijving via de website, de navigatiegegevens: IP-adres en variabelen om de navigatiesessie te volgen via cookies.

10. Wanneer u zich aanmeldt voor deelname aan ons team als professionele reisagent via NELEMAN Pro en NELEMAN Partner Club

 • In het B2B-basisprogramma van NELEMANAgents: Identificatiegegevens: gebruikersnaam. Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer.
 • In het loyaliteitsprogramma NELEMAN Partner Club: Identificatiegegevens: voor- en achternaam, persoonlijk IATA-nummer, taal, functie/verantwoorelijkheden op het reisbureau (functietitel). Persoonsgegevens: geboortedatum en aanspreektitel. Contactgegevens: e-mailadres van het reisbureau, persoonlijk e-mailadres. Transactie van goederen en diensten van CASA NELEMAN gereserveerd en gecontracteerd.

Naast de gegevens op het aanvraagformulier om informatie verwerken wij ook de basisgegevens van uw aanvraag: Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bericht en aan welke afdeling van CASA NELEMAN dit gericht is.

Sommige functionaliteiten van de app van CASA NELEMAN staan het gebruik van geolokalisatie van het apparaat (tablet, smartphone, enz.) toe wanneer dit is geïnstalleerd. De gebruiker kan deze optie direct in het apparaat uitschakelen, maar het uitschakelen van deze optie kan ertoe leiden dat een aantal van de functionaliteiten van de app niet gebruikt kunnen worden.

In het geval de gebruiker gegevens van derden verstrekt, geeft hij/zij aan dat dit gedaan is met instemming van deze derden en dat hij/zij de informatie in deze Privacyverklaring doorgeeft aan de geïnteresseerde en eigenaar van deze gegevens waarbij CASA NELEMAN niet aansprakelijk gesteld kan worden. CASA NELEMAN kan echter wel de benodigde verificaties uitvoeren om deze gegevens de valideren door met de nodige zorgvuldigheid de beschikbare middelen toe te passen in overeenkomst met de Wet gegevensbescherming.

 

Wat is de legitieme basis om uw persoonsgegevens te verwerken?

1. Wanneer u contact met ons opneemt om een reservering te realiseren in onze hotels, via de website of via het Call Center, de instemming die u ons verstrekt door akkoord te gaan met deze Verklaring. Met legitiem belang kunnen we u feliciteren met uw verjaardag om te kunnen voldoen aan uw verwachtingen en de tevredenheidsgraad te verhogen.

2. Wanneer u contact met ons opneemt voor het beheer van uw reservering, de instemming die u ons verstrekt door akkoord te gaan met deze Verklaring.

3. Wanneer u zich aanmeldt voor onze Nieuwsbrief, de instemming die u ons verstrekt door akkoord te gaan met deze Verklaring.

4. Wanneer u deelneemt aan publicaties op onze blog, de instemming die u ons verstrekt door akkoord te gaan met deze Verklaring.

5. Wanneer u met ons communiceert via sociale media, de instemming die u ons verstrekt aan de sociale media.

6. Wanneer u een offerte voor evenement verzoeken:, de instemming die u ons verstrekt door akkoord te gaan met deze Verklaring.

7. Wanneer u met ons contact opneemt met betrekking tot een incident of klacht, de instemming die u ons verstrekt door akkoord te gaan met deze Verklaring.

In het algemeen en met legitieme belang bewaren en beheren wij uw IP-adres en afgelegde trajecten wanneer u navigeert op onze websites en apps.

Het doel van deze verwerking is het uitvoeren van analyses met betrekking tot het gebruik van onze websites en de voorkeuren en het gedrag van de gebruikers zodat wij inhoud kunnen tonen die aan hun wensen voldoen.

 

Hoe lang kunnen wij uw gegevens bewaren?

In het algemeen bewaren wij de persoonsgegevens waartoe toegang mogelijk is gedurende de periode die nodig is om aan het doel te kunnen voldoen waarvoor zij verzameld waren. Daarna bewaart CASA NELEMAN de persoonsgegevens wanneer deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld waren, naar behoren geblokkeerd, voor de beschikbaarheid aan bevoegde overheidsinstanties, rechters en rechtszaken, of de belastingdienst gedurende de verjaringsperiode van de acties die kunnen voortkomen uit de relatie met de klant en/of gedurende de rechtmatige periode van opslag. CASA NELEMAN gaat over tot de fysieke vernietiging van uw gegevens wanneer deze periodes verlopen zijn.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen worden alle gegevens die verzameld worden op onze websites en Call Center beheerd door geïntegreerde bedrijven of bedrijven die aangesloten zijn bij de CASA NELEMAN-groep, en alle gewijd aan de hotelsector. Uw gegevens worden tevens overgedragen aan de eigenaren van de hotels, met als doel dat deze op de hoogte zijn van de omstandigheden van uw verblijf (prijs, datums, inbegrepen diensten, enz.) met als enig doel dat zij de betreffende diensten op correcte wijze kunnen verlenen. Het kan zijn dat deze zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden en zelfs in landen waarin er niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming geldt als in Spanje.

Bij de afhandeling van klachten worden de gegevens alleen door de afdeling van After Travel CostumerService en alleen voor het betreffende doel beheerd. Alleen in gevallen van wettelijke kwesties mogen de gegevens worden overgedragen aan de bevoegde overheden. U kunt contact met ons opnemen via reservas@casaneleman.es.

Cookies

Informatie over cookies

Een cookie is een klein fragment met gegevens (gegevensbestand) dat bij een bezoek van een gebruiker aan een website geïnstalleerd wordt op zijn/haar apparaat en zo gegevens kan opslaan, zoals de voorkeur voor een taal of zijn/haar inloggegevens. Dit zijn cookies die door ons zijn samengesteld, en worden eigen cookies genoemd. Ook gebruiken we cookies van derden (dit zijn cookies van een ander domein dan van de website waaraan u een bezoek brengt) voor onze studie naar reclame en marketing.

Door het gebruik van deze apparaten kan de webserver bepaalde gegevens van de gebruikers onthouden, zoals de voorkeuren voor de visuele weergave van de pagina's van deze server, gebruikersnaam en wachtwoord, producten die u het meest interesseren, enz. Op NELEMAN.com en al onze websites onderscheiden we cookies van de volgende categorieën:

 • Strikt noodzakelijke cookies
 • Prestatiecookies
 • Functionele cookies
 • Profileringscookies

COOKIES DIE ONDER DE WETGEVING VALLEN EN COOKIES DIE EEN UITZONDERING VORMEN

Volgens de EU-richtlijnen moeten analytische cookies en cookies voor publiciteit en lidmaatschap een geïnformeerde instemming van de gebruiker hebben. Technische cookies of cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website of voor het verlenen van de diensten die uitdrukkelijk zijn aangevraagd door de gebruiker vormen hierop een uitzondering.

WELKE OPTIES HEEFT U MET BETREKKING TOT COOKIES?

In ons complete cookiebeleid vindt u de alle informatie over de cookies die wij toepassen op onze website. Onze website worde regelmatig gescand met onze scantool voor cookies om de lijst zo actueel mogelijk te houden.

HOE KAN IK MIJN COOKIES AANPASSEN?

U kunt een categorie cookies uitschakelen (met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies) door naar het cookiebeleid te gaan, waar u een link vindt om de cookies aan te passen.

 

Meerderjarig en rechtsbevoegdheid

De gebruiker verklaart ouder te zijn dan 18 jaar (uitgedrukt in „meerderjarig“ in elk potentieel document van CASA NELEMAN) en beschikt over de benodigde rechtsbevoegdheid om de op de website aangeboden diensten te contracteren in overeenstemming met de Algemene Contractvoorwaarden        

 

Hoe beschermt CASA NELEMAN uw persoonsgegevens

CASA NELEMAN behandelt de gegevens van de gebruiker op elk moment vertrouwelijk en bewaart deze onder strikte geheimhouding, in overeenstemming met de toepasselijke norm, met gebruik van de benodigde technische en administratieve middelen die de veiligheid van uw gegevens garanderen en die wijziging, verlies, verwerking door of toegang van onbevoegden voorkomen, rekening houdend met de status van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico‘s waaraan zij worden blootgesteld.

Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw persoonsgegevens

U beschikt over het recht op bevestiging of wij wel of niet uw persoonsgegevens verwerken, en in het eerste geval, toegang tot deze gegevens te krijgen. U kunt in ieder geval verzoeken om rectificatie van uw gegevens wanneer deze onnauwkeurig zijn, of om aanvulling wanneer deze niet volledig zijn, alsook verzoeken om verwijdering wanneer, onder andere, uw gegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij verzameld waren.

Onder bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om beperking van verwerking van uw gegevens. In dat geval verwerken wij alleen die gegevens die benodigd zijn voor formulering, behandeling of verdediging van klachten, of met oog op de bescherming van de rechten van andere personen. Onder bepaalde omstandigheden en om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In dat geval stoppen wij met het verwerken van uw gegevens, met uitzondering van verplichte situaties waarvoor legitieme belangen van toepassing zijn die de voorkeur hebben boven uw belangen of rechten en vrijheden, of van gevallen van formulering, behandeling of verdediging van klachten. Eveneens onder bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. Daarnaast kunt u uw instemming die u heeft verleend voor bepaalde doelen (bijvoorbeeld voor commerciële berichten) intrekken, zonder dat dit van invloed is op de wettigheid van de verwerking op basis van de instemming voorafgaand aan de intrekking.

Voor verzoeken en uitoefenen van uw rechten kunt u zich richten aan het e-mailadres hola@neleman.es

Als u van mening bent dat wij niet voldoen aan deze Privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Viticultores Neleman, S.L. via het e-mailadres hola@neleman.es. Ook beschikt u over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de bevoegde controle-autoriteiten, in overeenkomst met de procedure die deze instantie in uw land heeft ingesteld.

 

Wijzigingen in onze Verklaring

Geactualiseerde versie van 30 october 2021. Deze Verklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG 2016/679 en ons beleid en onze richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van gegevens. De actuele inhoud vervangt alle voorgaande versies. Het kan voorkomen dat wij de Verklaring op een bepaald moment aanpassen, daarom raden wij u aan onze websites regelmatig te controleren op actualiseringen. In gevallen van aanzienlijke wijzigingen plaatsen we een opvallende mededeling op onze website.